من از نگاه کلاغی که رفت 

           فهمیدم

که سرنوشت درختان باغمان تبر است


سید مهدی موسوی