مرا دیگر گونه خدایی می بایست

    شایسته آفرینه ئی که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند 

احمد شاملو