بار سومه که پریدم جلو ماشین ، همش فکر میکنم زندگی یه چیزی مثل فیلم edge of tomorrow است که اگر بمیریم ، فردا با شانس بهتر بدنیا میآیم
اما حیف که در آخر هیچکس باورمون نمیکنه و سرنوشتمون همینی است که هست ، حتی اگر هزار بار دیگه از نو شروع کنیم
+ گیجم و منگم،جدی نگیرید،اینترنت ندارم