از سر شب ، همه این احساس رو داشتم ، بی دلیل ، شایدم نه کاملا بی دلیل

ولی وقتی اینطوری میشم خودم بیشتر و بیشتر داغون میکنم.

بار 20 ام هست دارم این ترک رو گوش میدم
دریافت


و تکرار میکنم "خیز بردار ببینم‌ خطری هم داری؟"