خیال نکن

اگر برای کسی تمام شدی

امیدی هست

خورشید 

از آنجا که غروب میکند

طلوع نمیکند.

افشین یداللهی