اگر به کشتنِ من آمدی چراغ نیاور

که سالهاست به جز سایه ام سپاه ندارم


حسین_جنتی