در ساعت 4 صبح

دقیقا ساعت 4 صبح 

دچار Over Thinking  می شویم