راه خلاصی از افکار دیوانه کننده

درد کشیدن است

درد میکشم!!!!

یک آشنا