شمام موبایلتون رو میذارید تو زیپ پکت با خودتون میبرید حمام تا موزیک گوش کنید ، یا منم که روانی ام