لنز آبی میذاره اونی که چشماش سیاهه و لنز سیاه میذاره اونی چشمش آبیه ، بلوند میکنه اونی که موهاش سیاهه و سیاه میکنی اونی که موهاش بلونده...
این سیکل بی انتهاست ، کی قراره همون که هستیم رو بپذیریم !