عجیب نیست واقعا !

 این که ما فقط می تونیم بیرون خودمون رو ببینیم

در حالی که تمام اتفاقات در درونمون رقم میخوره