آدم ها از دور جذاب ان!
بهشون که نزدیک بشی تازه متوجه میشی تمام شخصیتشون ساختگیه و پر ان از تناقض
شاید برای همینه سعی میکنم با کسی صمیمی نشم ، از دور بیشتر دوستشون دارم