دردناک‌ ترین چیز آن است که انسان

              «‏حقش» را «‏آرزو» کند...