باز کردم یه پست بنوسیم و کاری پیش آمد وفتی برگشتم دیدم صفحه بازه و موضوع یادم نیست :/