وقتی داشتم به مارو نزدیک میشدم انتظار یه جزیره کوچک و خالی از سکنه رو داشتم! اما وقتی رسیدم انگار در سواحل میامی پیاده شده بودم نور پردازی و آهنگ و رقص ۱۶ اتوبوس آدم غافلگیرم کرد.
هیچی رو به اندازه تنهایی دوست ندارم