از ساعت حدود ۲ باران شدید ، دریای مواج و باد بسیار شدید و چادر در هم شکسته و آشنای خیس و خسته چشم به ساحلی که هیچ قایقی بهش نمیرسه!