خیلی وقت ها خیلی ساده از کنار خیلی از موضوعات می‌گذریم بدون آن که برایمان آن چنان اهمیت داشت باشد که آیا راه درست چیست، آیا اصلا درست و غلطی در خصوص آن مساله وجود دارد یا خیر اما باید دقیق بود، خیلی دقیق بود بعضی چیزها هستند که اگر از دستشان بدهیم دیگر به هیچ قیمتی قادر نخواهیم بود که مجددا آنها را به دست بیاوریم.

جوری زندگی کنید که اگر به گذشته نگاه کردید حسرت و غصه ای در دل نداشته باشید