از دیشب توی جزیره مارو هستم و داره بارون می آد دریا خیلی بالا اومده
کمرم به شدت درد میکنه و باید وسایل رو جایجا کنم که آب بیش از این خیسشون نکنه !