از صبح ساعت ۵ که بیدار شدم و جادر رو از بارون نجات دادم ، دور جزیره مارو رو پیاده طی کردم بیش از ۳۲۰ تا چادر شمردم !
اگر هر چادر برای دو نفر باشه ، میشه ۶۴۰ نفر آدم ( )