همه از اونجا شروع شد که نوع بشر تصمیم گرفت اجتماعی زندگی کند.