نیامدی و نچیدی انار سرخی را

که ماند بر سر این شاخه تا زمستان شد


پانته_آ_صفایی