کافهده سال بعد از حال این روزام
 با کافه های بی تو درگیرم
گفتم جهان بی تو یعنی مرگ
ده ساله رفتی و نمی میرم