درپیچ و تاب زلف تو تابم ز دست رفت


گم کرده راه بودم و گمراه تر شدم


رضابغدادی