نبودنت مثل تمام کردن ....

سیگارى است 

دریک نیمه شبى برفى ...

وقتى تمام دَکِه هاى ....


شهر بسته اند