از اوّلین انشا فقط یک جمله یادم هست: 

بابا اگر نان داد تاوان هم فراوان داد


مریم_جعفری_آذرمانی