دنیا بدون عشق چه دنیایی مضحکی است

شطرنج مسخره ست زمانی که شاه نیست


علیرضا_بدیع