آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم

آدمهایی که خودشان هستند

و نقش بازی نمی کنند

سادگی،

شیک ترین ژست دنیاست!