تو شعر ممنوعه ای

نمیشود تو را خواند ، تو را نوشت

نمیشود بلند صدایت کرد


بین خودمان باشد


فقط میشود دزدکی به تو فکر کرد