با خیال تو به سر بردن اگر هست گناه


باخبر باش که من غرق گناهم هر شب