آنچه هستید را دوست بدارید

نه

آنچه دیگران می خواهند.


یک آشنا