بین تن های خالی از دل خوش، هی خودت را بگیر در آغوش

دزدکی باخودت برو بیرون "و به تنهاییت خیانت کن"

امید صباغ نو