هفته ای که گذشت ، پر بود از دلهره

تستی که جوابش باید می آد ، تستی که بقا رو ممکن می دانست یا رد می کرد.

اما همه چیز روبه راه بود و هست و خواهد بود - برای همیشه

از امروز هر روز تازه یک معجزه است ، یک معجزه بزرگ


+متشکر از دوستانی که همراهم بودند و هستند - عاشقتونم