دنیا جای قشنگی نیست
 
 
حتما همراه موزیک به عکس ها فکر کنید.
به تک تک عکس ها فکر کنید ، سعی کنید خودتون رو به جای اونها مجسم کنید.
+حتما قبل از نگاه کردن عکس ها ترجمه آهنگ را بخوانید.
 

 

 

And when you climb    

Into your bed tonight

And when you lock

And bold the door

Just think of those

Out in the cold and dark

Cause there is not enough love to go round

And sympathy

Is what we need

And sympathy

Is what we need

And sympathy

Is what we need my friend

Cause there is not enough love to go round

No , there is not enough love to go round

Now half the world

Hates the other half

And half the world

Has all the food

And half the world

lies down and others quietly starves

Cause there is not enough love to go round

And sympathy

Is what we need

And sympathy

Is what we need

And sympathy

Is what we need my friend

Cause there is not enough love to go round

No , there is not enough love to go round

 

 

وقتی از تخت بالا رفته

 داخل رختخوابت میشوی

ووقتی سرخوشانه

 در را قفل میکنی

فقط به اونهایی که

بیرون در تاریکی و سرما

هستند فکرکن

برای اینکه عشق کافی وجود ندارد که همه را در بر بگیرد

و همدردی

چیزی هست که ما نیاز داریم

و همدردی

چیزی هست که ما نیاز داریم

و همدردی

چیزی هست که ما نیاز داریم دوست من

برای اینکه عشق کافی وجود ندارد که همه را در بر بگیرد

نه , عشق کافی وجود ندارد که همه را در بر بگیرد

الان نصف دنیا

از نصفه دیگر متنفره

و نصف دنیا

تمام مواد غذایی را دارد

و نصف دنیا

دراز میکشد و بقیه از گرسنگی میمیرند

برای اینکه عشق کافی وجود ندارد که همه را در بر بگیرد

و همدردی

چیزی هست که ما نیاز داریم

و همدردی

چیزی هست که ما نیاز داریم

و همدردی

چیزی هست که ما نیاز داریم دوست من

برای اینکه عشق کافی وجود ندارد که همه را در بر بگیرد

نه عشق کافی وجود ندارد که همه را در بر بگیرد