نمیدنم چی شده، اما هرچی شده حس خوبی نیست، مثل این میونه که با تلاش فراوان چیزی از خودت بسازی و بعد با یه لگد بزنی خرابش کنی، و متحیر به خرابه هاش خیره بشی