مردشور هرچی شعر دوپهلو راجبه عشق و شکست عشقی هست رو ببرن؛دلم یه شعر ناب انقلابی میخواد راجب درست کردن دنیای داغونم