کسانی که نمی خواهند به باورهایشان شک کنند،متعصب هستند.
کسانی که نمی توانند به باورهایشان شک کنند، احمق هستند.
و کسانی که می ترسند به باورهایشان شک کنند،برده هستند.
و آنان که به خواست خود در تاریکی نشسته اند چراغ را بر خود حرام می کنند.
شما نمی توانید احمقی را که بدون هیچ منطقی، چیزی را باور کرده، به طور منطقی او را از اشتباهش بیرون بیاورید.