سطل های زباله شهر

        بخشنده تر از مردم شهرند

یک آشنا