خوابم میآد به اندازه یه خرس گریزلی که زمستون رو نخوابیده باشه!!!

+ زمستونم تمام شد و یه خواب زمستونی نرفتیم