دو احتمال بیشتر وجود ندارد:

           در این جهان تنها هستیم یا نه !!!!!!


هر دو احتمال به یک اندازه ترسناک هستند