+طراحی زبان و شکل نوشتاری جهت طراحی یک رویداد هیجان انگیز :)