امروز 2 تا پست نوشتم !

برای اولی که برق رفت :/

دومی هم بیان ترکید :////

شاید امروز نباید چیزی بگم . سکوت میکنم.