کار در مشاغل دولتی فقط هدر دادن وقت است ، در سیستمی که هیچوقت نباید از بالادستی ، بیشتر و یا بهتر بدانی !


+ دیگر فقط برای خودم کار خواهم کرد.