فرهنگ رانندگی کافی نیست، فرهنگ عابر پیاده بودن مهم تر است