برای فریفتن

      عده ای را شیر می کنند

         و عده ای را خر ...


مواظب باشید حیوان صفت نشوید

اگر نه حیوان ، حیوان است ، چه درنده ، چه چرنده ....


+ انسان ماندن سخت تر از آدم بودن است.


+ اشاره به مجموعه قضایای فرزاد حسنی