دماغم هر روز دراز تر می شود

پس کجاست آن فرشته مهربان

که بیاید و با کلاغ هایش 

            به دروغ هایم نوک بزند

ژپتو !

   فکری به حال عروسک هایت بکن

یک آشنا