مانکن های حرفه ای که شئونات جامعه رو زیر پا میذارن و به صورت آزادانه فعالیت می کنند.

حتی گاهی نیمه برهنه هستند ، اما هیچ وقت بازداشت نمی شوند!!


پارتی آنها کیست که اینگونه آزادانه فعالیت می کنند ؟


+ مرتبط با پروژه عنکبوت 2