برای تمرکز بیشتر دو روز گوشی رو کنار گذاشته بودم ، دیروز وقتی رفتم سرش با همچین صحنه ای مواجه شدم o_O ، اینم یه جور بدبختیه