زن هرگز نمی رود!

  فقط از آنچه که هست

               دست می کشد.

+


زن ها عاشق نمی شوند

       زن ها فدا می شوند+چرا دنیا برعکسه ، انگار هیچی سرجاش نیست :/