فقط به این دلیل وجود دارد 

        که زندگی دیگران را از بیرون نگاه می کنیم!