این روزا ایده های زیادی برای نوشتن دارم ، مسائل اجتماعی ، مسائل کاری ، خبرای غافل گیر کننده و....

تحولات مربوط به ماه رمضان ، نیت ها و فلسفه ها و اشتباهات، از خبرای اعصاب خورد کن مثل پرداخت حق آرایش یا نظریه برخی در خصوص خشک سالی و.....

هیچکدام مهم نیست وقتی مطمئن نیستی هستی یا نه !!!

آیا این وجود من ، تنها یک خیال است ، یا واقعیت دارد ؟! ، آیا خواب می بینم که هستم یا واقعا هستم ؟

واقعا احساس مغز درد میکنم ، این شک دکارتی مرا خواهد کشت !!!!